పాకిస్థాన్ వాళ్ళ మీద నిమ్మకాయ పిండినట్లు ఉంది…..హీరోయిన్ సూపర్