ఆ పని చేస్తున్నారు కదా దమ్ముంటే వచ్చి రోడ్ల మీద చెత్త క్లీన్ చెయ్యండి