ఆ సినిమా వల్ల నాకు చెప్పు దెబ్బలు చెంప దెబ్బలు పడ్డాయి

ఆ సినిమా వల్ల నాకు చెప్పు దెబ్బలు చెంప దెబ్బలు పడ్డాయి

0

ఆ సినిమా వల్ల నాకు చెప్పు దెబ్బలు చెంప దెబ్బలు పడ్డాయి