భర్త సరిగ్గా చూసుకోపోతే అమ్మాయి ఎలా ఆలోచించింది అదే స్టోరీ