నేను బిగ్ బాస్ కి వాళ్ళ ఆనందం కోసమే వెళ్ళాను వాళ్లిదరు ఇప్పట్లో ఎలిమినేట్ అవ్వదు