హోలీ రోజు ఏ రంగులు చల్లుకుంటే మంచిదో తెలుసా

హోలీ జరుపుకోవడానికి అనేక కారణాలు ఉంటాయి, అలాగే ప్రకృతితో మనకు అన్నీ ముడిపడి ఉన్నాయి, ఇది కూడా అలాంటి పండుగ అనే చెప్పాలి. వసంత కాలంలో వాతావరణములో మార్పులు జరగటం వల్ల వైరల్...

హోలీ రోజు ఈ పుష్పం చాలా స్పెషల్ తప్పక తెలుసుకోండి

హోలీ ఒక్కో రాష్ట్రంలో ఒక్కో విధంగా వారి సంప్రదాయాల ప్రకారం జరుపుకుంటారు కాని రంగుల నీళ్లు చల్లుకోవడం మాత్రం ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఒకే విధంగా జరుపుకుటారు, తెల్లని బట్టలు కట్టుకుని వారు అందరూ...