బ్రేకింగ్ తెలంగాణ ఎగ్జిట్ పోల్స్

బ్రేకింగ్ తెలంగాణ ఎగ్జిట్ పోల్స్

బ్రేకింగ్ తెలంగాణ ఎగ్జిట్ పోల్స్

ఈ రోజు తెలంగాణ లో జరిగిన ఎన్నికల ఎగ్జిట్ పోల్స్ రిలీజ్ చేశాయి నేషనల్ చానెల్స్ ఆ రిజల్ట్స్ మీ కోసం